Μελέτη Ασφαλής Μεταφοράς

Επικίνδυνα φορτία (ή εμπορεύματα) είναι οι (στερεές, υγρές ή αέριες) ύλες που μεταφέρονται (με συμβατικά και μη μέσα) ως βάρη, με κάποιο τίμημα (ή —σύμφωνα με τη ναυτική ορολογία— με «ναύλο»), προορίζονται για ικανοποίηση διαφόρων κοινωνικών αναγκών (ως πρώτες ύλες —της βιομηχανίας κατά κύριο λόγο— ή έτοιμα καταναλωτικά αγαθά) και μπορούν να κάνουν ζημιά σε πρόσωπα ή πράγματα, να προξενήσουν καταστροφές εγκαταστάσεων ή των μεταφορικών τους μέσων και —γενικότερα— να δημιουργήσουν προϋποθέσεις από τις οποίες «να απειλείται κακό». Επικίνδυνα φορτία θεωρούνται μεταξύ άλλων:

 • Επικίνδυνα φορτία θεωρούνται μεταξύ άλλων:
   • Τοξικές ουσίες
   • Εκρηκτικές ουσίες
   • Οξειδωτικές – Διαβρωτικές ουσίες
   • Ραδιενεργές ουσίες
   • Επικίνδυνα απόβλητα

Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Σ.Α.Μ.Ε.Ε.

Όλες οι επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν οδική, σιδηροδρομική ή πλωτή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ή ενέργειες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται με αυτές τις μεταφορές, θα πρέπει να ορίζουν «συμβούλους ασφαλείας για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων» επιφορτισμένους με την πρόληψη των κινδύνων που ενέχουν αυτές οι δραστηριότητες (ΚΥΑ 64834/5491, ΦΕΚ 1350 -7/11/2000). Η ΕΞΥΠΠ Εργοασφάλεια, στο πλαίσιο αυτό, διαθέτει έμπειρους Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) οι οποίοι μπορούν να παρέχουν στις επιχειρήσεις την απαιτούμενη εκπαίδευση και υποστήριξη, καθιστώντας τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών μία ασφαλή διαδικασία. • Ενδεικτικό Πελατολόγιο

Σχόλια Πελατών

Τα νέα μας

© Copyright 2013. ΕΞ.Υ.Π.Π. ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ
All rights reserved
Sitemap