Εκπαίδευση σε θέματα ΥΑΕ σε εταιρείες

Η υποχρεωτική εφαρμογή του Ν.1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων» και το Π.Δ.17/96 «Μέτρα για τη βελτίωση της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 88/391/ΕΟΚ» επιβάλλει στις επιχειρήσεις την εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας με στόχο την ενημέρωση για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και κατά συνέπεια την άμεση αντιμετώπισή τους με στόχο την εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων Η ΕΞΥΠΠ Εργοασφάλεια αναλαμβάνει με ευαισθησία την εκπαίδευση του προσωπικού και των στελεχών της επιχείρησής σας θεωρώντας την πρωταρχικής σημασίας στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων

Πιο συγκεκριμένα και ανάλογα με το αντικείμενο της επιχείρησής σας, η εκπαίδευση μπορεί να αφορά τους τομείς:

 • Αναγνώριση των κινδύνων στις θέσεις εργασίας
 • Χειρονακτική διακίνηση φορτίων
 • Επικίνδυνες ουσίες και υλικά
 • Ασφάλεια εργαλείων και εξοπλισμού
 • Ο θόρυβος στο εργασιακό περιβάλλον
 • Χρήση παλετοφόρων, περονοφόρων ανυψωτικών, γερανογεφυρών και λοιπών επαγγελματικών οχημάτων
 • Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
 • Ορθή χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας
 • Ασφάλεια της εργασίας σε γραφεία
 • Πρόληψη εργατικών ατυχημάτων
 • Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας

Εκπαίδευση σε θέματα ΥΑΕ στην κατασκευή Τεχνικών Έργων

Όπως προκύπτει από τις ετήσιες στατιστικές των Εργατικών Ατυχημάτων που εκδίδουν το Υπουργείο Εργασίας και το ΙΚΑ, στον κλάδο των κατασκευαστικών Τεχνικών Έργων συμβαίνει κάθε χρόνο το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των Εργατικών Ατυχημάτων. Η ΕΞΥΠΠ Εργοασφάλεια με το έμπειρο, σε Τεχνικά Έργα σε όλη την Ελλάδα, προσωπικό της αναλαμβάνει την εκπαίδευση των εργαζομένων που εργάζονται σε εργοτάξια , επικεντρώνοντας στους ειδικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει είτε στο χώρο της εταιρείας είτε στο εργοτάξιο και η διάρκειά της εξαρτάται από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε έργου.

Ανάλογα με τη φύση του έργου η εκπαίδευση μπορεί να αφορά τους τομείς:

 • Βασικές αρχές Υγείας και Ασφάλειας
 • Οργάνωση εργοταξίου
 • Εκρηκτικά
 • Ασφάλεια εργαλείων και εξοπλισμού
 • Ασφάλεια της εργασίας σε ύψος
 • Ασφάλεια σε έργα οδοποιίας
 • Ασφάλεια κατά τις εκσκαφές
 • Προδιαγραφές και ασφαλής τοποθέτηση ικριωμάτων
 • Μηχανήματα έργου
 • Ο θόρυβος στο εργοτάξιο
 • Εργασία κατά το θέρος / ψύχος
 • Ο πόλος και η σωστή χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας
 • Ενδεικτικό Πελατολόγιο

Σχόλια Πελατών

Τα νέα μας

© Copyright 2013. ΕΞ.Υ.Π.Π. ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ
All rights reserved
Sitemap